DISCLAIMER

Op de website van stichting Leergeld Lelystad site zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Door deze site te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden.

De gegevens op deze internetsite zijn bedoeld ter algemene informatie. Deze gegevens kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen. Stichting Leergeld Lelystad heeft zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van de website en daarbij gebruik gemaakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden. Stichting Leergeld Lelystad staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Stichting Leergeld Lelystad aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren. Stichting Leergeld Lelystad wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen.

Stichting Leergeld Lelystad garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.

Op de website wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door Stichting Leergeld Lelystad niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Stichting Leergeld Lelystad wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand.

De geboden informatie is niet bedoeld als een vervanging van deskundig advies. Wanneer u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt doet u dat voor eigen rekening en risico.

Stichting Leergeld Lelystad, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien) met betrekking tot op de Stichting Leergeld Lelystad website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s). U verkrijgt geen enkele vorm van licentie met betrekking tot die informatie, behalve voor zover strikt nodig voor het online bekijken van de Stichting Leergeld Lelystad website. In het bijzonder is het niet toegestaan om zonder nadere uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stichting Leergeld Lelystad, de inhoud van de website over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook aan enige derde ter beschikking te stellen.

Op de website van Stichting Leergeld Lelystad en op deze Voorwaarden & Disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Jeugd met fiets